Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny


INFORMACJA O  MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko:

P R A C O W N I K    S O C J A L N Y – 1 miejsce (1 etat)

 

w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

funkcjonującym przy

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

1. Wymagania konieczne:

1.1 wymagania zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tzn. posiadany dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub inne studia wyższe o specjalności przygotowującej  do zawodu pracownika socjalnego

1.2 nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowana opinią

1.3 posiadać stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku

1.4 znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego

 

2. Wymagania dodatkowe:

2.1 wysoka kultura osobista

2.2 umiejętność pracy w zespole

2.3 umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

2 4 odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność

Preferowane będą osoby posiadające minimum roczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej, dyspozycyjne oraz szczególnie posiadające doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, wykluczonymi społecznie oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska.

 

3. Zakres zadań:

3.1 prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku

3.2  doraźna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, poradnictwo rodzinne, indywidualne, grupowe, mediacje

3.3 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych własnych i na zlecenie innych organów, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,

3.5 współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa,

3.6 udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących  tego rodzaju pomocy,

3.7 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy.

 

4. Wymagane dokumenty – kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem::

4.1 kopia dowodu osobistego

4.2 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe

4.3 oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności

4.4 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie    z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.5 życiorys i list motywacyjny

 

Warunki pracy: 40 godzin w tygodniu – 1 etat, praca na jedną zmianę, pomieszczenie pracy – biuro, czynniki szkodliwe i uciążliwie – nie występują, praca na stanowisku wymaga wyjazdów służbowych, w przypadkach losowych pozostania do dyspozycji przełożonego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w miesiącu lutym 2012 r. tj. poprzedzającym upublicznienie niniejszego Ogłoszenia wynosi 12,66%.

 

Szczegółowych informacji udziela P. Dorota Betkier Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 marca 2012 roku w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28A  w godz. od 8.00 do 15.00.

 

w zamkniętej kopercie z zamieszczoną adnotacją „OGŁOSZENIE

– PRACOWNIK SOCJALNY”


Planowany termin zatrudnienia od dnia 20 marca 2011 roku.