Ułatwienia dostępu

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM


Niniejsza Polityka Prywatności oraz polityka Cookies, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.


1. Co to są dane osobowe ?
Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.


2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ?
Są to dane które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem u nas. Dane te są przez nas przetwarzane.


3. Co to znaczy przetwarzanie danych ?
Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


4. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?
Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański, NIP: 5791833442, REGON: 191831780. Z Administratorem Danych można kontaktować się: pod adresem korespondencyjnym: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański oraz pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Marek Mróz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:
✓ Jeżeli jesteś naszym Klientem, Interesantem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
Art. 9 pkt 2 lit b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. d RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej zgody.
Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym.
✓ Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem u nas pracy, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 22¹ § 1 i § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 22¹ § 1 i § 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy,
✓ Jeśli zgłaszasz reklamację lub roszczenia związane z umową - dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
✓ Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki cookies w tym cookies Google Analitics, - Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z właściwym dla usługi regulaminem,
✓ Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami społecznościowymi: Fan Page na facebooku – PCPR Nowy Dwór Gdański oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze - Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z właściwym dla usługi regulaminem, a przetwarzanie tych danych nie narusza prawi wolności użytkowników,
✓ Przetwarzamy Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, na podstawie którego, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych oraz piktogramów,
✓ Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających z odrębnych przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).
✓ W celu poprawy jakości swoich usług możemy przetwarzać dane statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał,
lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.


6. Komu przekazujemy Twoje dane ?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.
Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na korzystanie na naszych stronach oraz prowadzonych mediach społecznościowych z usług Google, Meta (Facebook ). Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Meta: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Meta dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.


7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, archiwizacji czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.


8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
• żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,
• ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
• żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
• przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego link zamieściliśmy powyżej.
Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje dane. Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać do swojej dokumentacji finansowo – księgowej i przetwarzać przez okres 3 kolejnych lat kalendarzowych. Pamiętaj również że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.
W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, co znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.
Pamiętaj, iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym lub tym samym oknie przeglądarki. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony, a ty jako Użytkownik zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.


10. Jak chronimy Twoje dane ?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Nasi współpracownicy posiadają stosowne umowy o poufności, powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w
sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Nasi współpracownicy posiadają stosowne umowy o poufności, powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Jego symbolem graficznym jest zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki jej szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stronę, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.
Pamiętaj, że Ty jako Użytkownik powinieneś jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.


11. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
Nasza strona www.pcprndg.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa. Autorzy nie odpowiadają za jej treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym lub brakiem zastosowania się do informacji na niej zawartych.
Na naszej stronie www.pcprndg.pl znajdują się także linki odsyłające do innych stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.
Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie www.pcprndg.pl stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.


12. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne.