Ułatwienia dostępu

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

plakat 

Poszukujemy kandydatów do prowadzenia: rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej (z możliwością zawarcia umowy o prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej) oraz rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu nowodworskiego (pomorskie).

Oferujemy:

- wynagrodzenie za prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka

- dofinansowanie do wynajęcia lokalu mieszkalnego na terenie powiatu nowodworskiego

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego odpowiadające wysokości kwoty kosztów ponoszonych na czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, koszty związane z kosztami eksploatacji i remontów, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego

- bezpłatne szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej jesteśmy otwarci na współpracę również z kandydatami zamieszkującymi poza powiatem nowodworskim, jednakże nie w dalszej odległości niż 150 km od Nowego Dworu Gdańskiego.

 

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka przyjętego do rodziny i poszanowaniem jego praw w szczególności do:

 • Wiedzy o jego pochodzeniu;
 • Podtrzymywaniu kontaktów z rodziną biologiczną oraz innymi bliskimi;
 • Zachowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

 • Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Nie są lub nie były pozbawione i nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej, ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 899,00 zł - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1361,00 zł - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 239 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ponadto na każde dziecko do 18 roku życia, przebywające w pieczy zastępczej, rodzina zastępcza otrzymuje dodatek wychowawczy
w wysokości 800 złotych.

Rodziny zastępcze zawodowe, prowadzący rodzinny dom dziecka oraz prowadzący pogotowie rodzinne otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

KANDYDACI NA RODZINY ZASTĘPCZE UCZESTNICZĄ W BEZPŁATNYM SZKOLENIU.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

 1. Omów plany przyjęcia dziecka pod opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
 2. Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
 3. Poszukajcie kontaktu z doświadczoną rodziną zastępczą.
 4. Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246-81-75; 55 246-82-05,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.