Ułatwienia dostępu

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2024

OGŁOSZENIE

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie uchwałą nr uchwałą nr 119/2023 z dnia 13.11.2023 r., ustalił termin składania wniosków i wystąpień w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania,

obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszaru D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,

obszaru G – finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zasady i procedury realizacji programu, wniosek oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Ponadto informacje na temat zasad ww programu udzielane są w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON w Gdańsku,
Al. Grunwaldzka 184 oraz telefonicznie – nr (58) 350-05-00 wew. 539, 533, 540 a także
w siedzibie PCPR w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A (nr tel. 55 246 81 75)

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28A, w terminie do dnia 09 lutego 2024 roku.

Wniosek do pobrania     PDF >>>      WORD >>> 

 

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru
A programu oraz samorządów gmin, powiatów i organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, należy składać bezpośrednio w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk.